Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών

Το ενημερωτικό έντυπο περιλαμβάνει τις απαραίτητες εκ του νόμου γενικές πληροφορίες για την Ευρώπη Ασφαλιστική

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  (κατά το άρθρο 28 του ν. 4583/2018, το άρθρο 150 του ν.4364/2016 και το άρθρο 4Θ’ του ν.2251/1994 για την εξ’ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών)

 

Γενικά Στοιχεία Εταιρίας:

Η πλήρης επωνυμία της Εταιρείας μας είναι: ΕΥΡΩΠΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

Διακριτικός τίτλος : ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Έδρα : Αθήνα Αττικής, Ελλάδα

Διεύθυνση: Φιλελλήνων 25,Αθήνα ,Τ.Κ:105 57,Τηλ: 210 3230707, Fax: 210 3254853

Website: www.europe-asfalistiki.gr

Αριθμός ΓΕΜΗ: 857301000

Α.Φ.Μ. : 094156368  ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών

Εφαρμοστέο δίκαιο: Ελληνικό

Αρμόδια Εποπτική Αρχή: Τράπεζα της Ελλάδος

Η γλώσσα που παρέχονται οι πληροφορίες στον καταναλωτή είναι η ελληνική

 

Κύρια δραστηριότητα:

Η ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ είναι Ασφαλιστική Εταιρία που δραστηριοποιείται στους Κλάδους Ασφαλίσεων κατά Ζημιών

 

Παροχή συμβουλής:

Πριν τη σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης, η ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ παρέχει συμβουλές για τα πωλούμενα προϊόντα. Όλοι οι υπάλληλοι της Εταιρίας αμείβονται με μισθό και δεν λαμβάνουν καμία επιπλέον αμοιβή από τις πωλήσεις των προϊόντων.

 

Διάρκεια ισχύος:

Η διάρκεια της κάλυψης από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο είναι 4, 6 ή 12 μήνες, σύμφωνα με την επιλογή του ασφαλισμένου στην αίτηση ασφάλισης.

 

Καταγγελία Ασφαλιστηρίου συμβολαίου - Λύση με τη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών:

Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο μπορεί να λήξει με κοινή έγγραφη συμφωνία μεταξύ του Ασφαλισμένου και της Εταιρίας, αν έναν (1) τουλάχιστον μήνα πριν από τη λήξη του υπάρξει έγγραφη ειδοποίηση από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη για τη μη ανανέωσή του. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο μπορεί επίσης, να λήξει με καταγγελία από την Εταιρία ή από τον Ασφαλισμένο. Στην περίπτωση που η καταγγελία ασκείται από την Εταιρία, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο λήγει οριστικά τριάντα (30) μέρες μετά από τότε που ενημερώθηκε σχετικά ο Ασφαλισμένος. Σε κάθε περίπτωση η καταγγελία γίνεται εγγράφως από την Εταιρία προς τον Ασφαλισμένο ή αντίστροφα.

 

Δικαίωμα Εναντίωσης:

Ο ασφαλισμένος έχει το δικαίωμα να εναντιωθεί στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο στις εξής περιπτώσεις:

  • αν το περιεχόμενο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου παρεκκλίνει από την αίτηση ασφάλισης (Παράγραφος 5 του Άρθρου 2 του Νόμου 2496/1997). Στην περίπτωση αυτή, η εναντίωση θα πρέπει να ασκηθεί μέσα σε τριάντα (30) μέρες από την παραλαβή του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
  • αν δεν του παραδόθηκαν οι πληροφορίες που αφορούν το εφαρμοστέο δίκαιο, την έδρα και τη γλώσσα, καθώς και οι όροι ασφάλισης (Παράγραφος 6 του Άρθρου 2 του Νόμου 2496/1997). Στην περίπτωση αυτή, η εναντίωση θα πρέπει να ασκηθεί μέσα σε δεκατέσσερις (14) μέρες από την παραλαβή του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Το δικαίωμα Εναντίωσης ασκείται μέσω γραπτής δήλωσης από τον Ασφαλισμένο, η οποία πρέπει να σταλεί συστημένη στη διεύθυνση της Εταιρίας. Με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο παραδίδεται στον Ασφαλισμένο υπόδειγμα δήλωσης Εναντίωσης και για τις δύο παραπάνω περιπτώσεις. Σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος ασκήσει το παραπάνω δικαίωμα Εναντίωσης, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ακυρώνεται από την έναρξή του και θεωρείται σαν να μην έχει εκδοθεί ποτέ, από τη στιγμή παράδοσης της συστημένης επιστολής στο ταχυδρομείο. Το δικαίωμα εναντίωσης δεν μπορεί να ασκηθεί, αν μέχρι την παράδοση της συστημένης επιστολής στο ταχυδρομείο (ή και μετά από αυτή και μέχρι την παραλαβή της από την Εταιρία), έχει καταβληθεί αποζημίωση με βάση το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

 

 Δικαίωμα Υπαναχώρησης:

Ο ασφαλισμένος έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει, για οποιοδήποτε λόγο, από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης προβλέπεται από τη νομοθεσία που διέπει την εξ’ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (άρθρο 4Θ’ του Νόμου 2251/1994). Το δικαίωμα αυτό ασκείται με την υποβολή γραπτής δήλωσης από τον ασφαλισμένο (Λήψη δήλωσης από τον παρακάτω σύνδεσμό http://bit.ly/3b6DZti). Η δήλωση πρέπει να σταλεί συστημένη στη διεύθυνση της Εταιρίας μέσα σε δεκατέσσερις (14) μέρες από την παραλαβή του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο παραδίδεται στον ασφαλισμένο υπόδειγμα δήλωσης υπαναχώρησης. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος ασκήσει το παραπάνω δικαίωμα, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ακυρώνεται από την έναρξή του και θεωρείται σαν να μην έχει εκδοθεί ποτέ, από τη στιγμή παράδοσης της συστημένης επιστολής στο ταχυδρομείο. Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν μπορεί να ασκηθεί αν μέχρι την υποβολή της γραπτής δήλωσης υπαναχώρησης στο ταχυδρομείο (ή και μετά από αυτή και μέχρι την παραλαβή της από την Εταιρία) έχει καταβληθεί αποζημίωση με βάση το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

 

Διαχείριση Αιτιάσεων:

Οι ασφαλισμένοι μπορούν να απευθύνονται στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση για αιτιάσεις: complaints@europe-asfalistiki.gr

Ως αιτίαση νοείται το παράπονο ή η δήλωση δυσαρέσκειας που απευθύνεται στην Εταιρεία από πρόσωπο φυσικό ή νομικό το οποίο σχετίζεται με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή με τις υπηρεσίες ασφάλισης που του παρέχονται. Ως αιτιώμενος νοείται το πρόσωπο φυσικό ή νομικό που εκλαμβάνεται ως έχων τις προϋποθέσεις να εγείρει αιτίαση προς εξέταση. Αρμόδια για τη διαχείριση των αιτιάσεων είναι η Υπεύθυνη Διαχείρισης Αιτιάσεων (τηλ. 210 3230 707). Η Εταιρεία θα εξετάσει την αιτίαση και θα αποστείλει έγγραφη αιτιολογημένη απάντηση στον αιτιώμενο, το αργότερο εντός 50 ημερολογιακών ημερών από την υποβολή της αιτίασης. Η ενεργοποίηση του μηχανισμού εξέτασης αιτιάσεων δεν διακόπτει την παραγραφή εννόμων αξιώσεων του αιτιώμενου.

 

Εξωδικαστική επίλυση διαφορών:

Εναλλακτικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσφεύγουν στον Συνήγορο του Καταναλωτή http://www.synigoroskatanaloti.gr/index.html (άρθρο 11 του ν.4583/2018) ή σε άλλον φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, νόμιμα καταχωρισμένο στο Μητρώο της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς (άρθρο 18 της 70330οικ./30.6.2015 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ΦΕΚ Β 1421).

Οι καταναλωτές μπορούν να υποβάλουν και στην Τράπεζα της Ελλάδος καταγγελίες εναντίον ασφαλιστικών επιχειρήσεων και διανομέων ασφαλιστικών προϊόντων, τις οποίες η Τράπεζα της Ελλάδος αξιολογεί στο πλαίσιο των εποπτικών της αρμοδιοτήτων.

Επιπρόσθετα, υφίσταται πλατφόρμα για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών ODR https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EL. Περισσότερες πληροφορίες για την υποβολή αιτίασης, για τον σύνδεσμο της πλατφόρμας ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών, καθώς και για την διαδικασία διαχείρισης αιτιάσεων από την Εταιρεία μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο της Εταιρείας www.europe-asfalistiki.gr.

 

 

Λήψη του ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ από εδώ: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ.PDF

EUROPE INS CO S.A. © 2022

Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο για να σας παρέχουμε μια καλύτερη εμπειρία πλοήγησης.
Ακολουθώντας οποιοδήποτε σύνδεσμο σε αυτόν τον ιστότοπο συναινείτε στη χρήση cookies από τον ιστότοπο μας.