Ενημερωτικό Έντυπο

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

Σύμφωνα με το Άρθρο 4Α του Νόμου 2251/1994 & το Προεδρικό Διάταγμα 252/1996

1. Γενικά στοιχεία

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ του άρθρου 150 του ν.4364/2016

Η πλήρης επωνυμία της Ασφαλιστικής Εταιρείας είναι: ΕΥΡΩΠΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
Διακριτικός τίτλος : ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
Έδρα :                  Αθήνα Αττικής, Ελλάδα
Διεύθυνση έδρας :  Φιλελλήνων 25, Αθήνα, Τ.Κ:105 57, Τηλ: 210 3230 707

website:                www.europe-asfalistiki.gr
Αριθμός ΓΕΜΗ:       857301000    Α.Φ.Μ. : 094156368

Εφαρμοστέο δίκαιο: Ελληνικό


Στις περιπτώσεις μη υποχρεωτικής εκ του νόμου σύμβασης ασφάλισης και όπου υπάρχει η δυνατότητα επιλογής μεταξύ περισσότερων δικαίων Κρατών- Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ασφαλιστική εταιρεία προτείνει ως εφαρμοστέο δίκαιο της σύμβασης το Ελληνικό.
Αρμόδια Δικαστήρια: Δικαστήρια των Αθηνών
Η ασφαλιστική εταιρεία διαθέτει σύστημα διαχείρισης αιτιάσεων. Οι ασφαλισμένοι μπορούν να απευθύνονται  στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση για αιτιάσεις: complaints@europe-aega.gr

Ως αιτίαση νοείται το παράπονο ή η δήλωση δυσαρέσκειας που απευθύνεται στην Εταιρεία από πρόσωπο φυσικό ή νομικό το οποίο σχετίζεται με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή με τις υπηρεσίες ασφάλισης που του παρέχονται.
Ως αιτιώμενος νοείται το πρόσωπο φυσικό ή νομικό που εκλαμβάνεται ως έχων τις προϋποθέσεις να εγείρει αιτίαση προς εξέταση.
Αρμόδια για τη διαχείριση των αιτιάσεων είναι η Υπεύθυνη Διαχείρισης Αιτιάσεων (τηλ.2103230707).
Η Εταιρεία θα εξετάσει την αιτίαση και θα αποστείλει έγγραφη αιτιολογημένη απάντηση στον αιτιώμενο, το αργότερο εντός 50 ημερολογιακών ημερών από την υποβολή της αιτίασης.
Η ενεργοποίηση του μηχανισμού εξέτασης αιτιάσεων δεν διακόπτει την παραγραφή εννόμων αξιώσεων του αιτιώμενου.
Ο αιτιώμενος μπορεί να αποταθεί για την εξωδικαστική επίλυση του προβλήματός του σε άλλους φορείς, όπως ενδεικτικά τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, το Συνήγορο του Καταναλωτή (σε προθεσμία ενός έτους από όταν έλαβε πλήρη γνώση της βλαπτικής πράξης ή παράλειψης) και την Τράπεζα της Ελλάδος.
Περισσότερες πληροφορίες για την υποβολή αιτίασης καθώς και για την διαδικασία διαχείρισης αιτιάσεων από την Εταιρεία μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο της Εταιρείας.

2. Προγράμματα ασφάλισης

Εκτός από την απευθείας έκδοση ασφαλιστηρίου μέσω της παρούσας εφαρμογής, σας γνωρίζουμε ότι μπορείτε να ενημερώνεστε για τα  προγράμματα

«ΕΥΡΩΚΑΤΟΙΚΙΑ για όλους» και «EURO HOME ECONOMY» που αφορούν σε κύριες κατοικίες και για το πρόγραμμα  «EURO ΚΥΡΙΑ/ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ» που αφορά σε δευτερεύουσες /εξοχικές κατοικίες, τηλεφωνικά μέσω της Εξυπηρέτησης Πελατών στο 210 3230707, ή μέσω της ιστοσελίδας www.europe-asfalistiki.gr.

Τα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας που προσφέρονται από την ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ είναι:

«ΕΥΡΩΚΑΤΟΙΚΙΑ για όλους», που προσφέρεται για την ασφάλιση της κύριας κατοικίας (κάλυψη μόνο οικοδομής/κτιρίου).
«EURO HOME ECONOMY », που προσφέρεται για την ασφάλιση της οικοδομής και του περιεχομένου κύριας κατοικίας.
«EURO ΚΥΡΙΑ/ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ», που προσφέρεται για την ασφάλιση της οικοδομής και του περιεχομένου δευτερεύουσας/ εξοχικής  κατοικίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφάλιση είναι  η ασφαλιζόμενη κατοικία να μην βρίσκεται εντός δασικής έκτασης και η οικοπεδική έκταση που βρίσκεται να είναι αποψιλωμένη από ξερά χόρτα και θάμνους.

Για την έκδοση Ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ο Συμβαλλόμενος είναι απαραίτητο να γνωστοποιήσει στην Εταιρία τα προσωπικά του στοιχεία και τα στοιχεία της κατοικίας του. Η καταγραφή των στοιχείων γίνεται:

Με αποστολή συμπληρωμένης και υπογεγραμμένης αίτησης ασφάλισης στην εταιρεία OnLine, από τον ίδιο τον Συμβαλλόμενο μέσω της ιστοσελίδας www.europe-asfalistiki.gr

Το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο αποστέλλεται στο Συμβαλλόμενο με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

Στην ταχυδρομική ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώθηκε στην Εταιρία, σε περίπτωση που το ασφαλιστήριο συμβόλαιο εκδόθηκε κατόπιν αιτήσεως που περιήλθε στην εταιρεία
Στο e-mail που δηλώθηκε στην Εταιρία, σε περίπτωση που το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο εκδόθηκε online μέσω διαδικτύου.

3. Υπολογισμός ασφαλίστρων

Το ασφάλιστρο υπολογίζεται με βάση τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση, και για τον υπολογισμό του λαμβάνονται υπόψη τα τετραγωνικά μέτρα της στεγασμένης επιφάνειας της κατοικίας  ή το ασφαλισμένο κεφάλαιο που δηλώνει ο Συμβαλλόμενος τόσο για την οικοδομή όσο και το περιεχόμενο αυτής (και το οποίο ανταποκρίνεται στην Αξία αντικατάστασης αυτών  και άλλες παράμετροι που ισχύουν κάθε φορά στα τιμολόγια της Εταιρίας.
Ο Συμβαλλόμενος οφείλει να γνωστοποιεί στην Εταιρία κάθε μεταβολή που επέρχεται στην κατοικία καθώς και κάθε μεταβολή στους ιδιοκτήτες της, ειδικά όταν τα στοιχεία αυτά επιδρούν στον υπολογισμό του ασφαλίστρου.
Κατά την ανανέωση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, το ασφάλιστρο υπολογίζεται εκ νέου από την Εταιρία, αφού ληφθούν υπόψη και τυχόν αλλαγές που έχουν προκύψει στην ασφαλιζόμενη περιουσία.

4. Πληρωμή ασφαλίστρου

Το ασφάλιστρο είναι προκαταβλητέο και οι τρόποι πληρωμής του είναι είτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας, είτε  ηλεκτρονικά, είτε με πάγια εντολή σε περίπτωση επιλογής πληρωμή με πιστωτική κάρτα. Τα ασφάλιστρα δύναται να εξοφλούνται: Εφάπαξ η Εξαμηνιαίες δόσεις

5. Έναρξη και διάρκεια ισχύος


Η διάρκεια της κάλυψης από το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο είναι δώδεκα (12) μήνες. Η ασφαλιστική κάλυψη ξεκινά από την ημερομηνία πληρωμής του εφάπαξ ασφαλίστρου ή της πρώτης δόσης, ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής που έχει επιλεγεί.

6. Ανανέωση Ασφαλιστήριου συμβολαίου


Το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ανανεώνεται, για ίσο χρονικό διάστημα, με την προϋπόθεση να έχουν προκαταβληθεί πριν τη λήξη του τα ασφάλιστρα της ανανέωσης, για τα οποία η ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ θα σας έχει ενημερώσει (με επιστολή ή  email ή sms).

7. Καταγγελία Ασφαλιστηρίου συμβολαίου - Λήξη με τη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών


Το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο μπορεί να λήξει με καταγγελία από την Εταιρία ή από το Συμβαλλόμενο. Εκτός από τις περιπτώσεις καταγγελίας που αναφέρονται στον ασφαλιστικό νόμο και αναφέρονται στους γενικούς όρους  ασφάλισης, το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο μπορεί να καταγγελθεί και στις εξής περιπτώσεις:
Από την Εταιρία:
• Σε περίπτωση που αλλάξουν οι τεχνικές της ανάγκες και η πολιτική της σε σχέση με τον ασφαλιζόμενο κίνδυνο για ιδίου τύπου ασφαλιστήρια.
• Αν η ασφαλισμένη κατοικία καταρρεύσει ή καταστραφεί ολοσχερώς από αιτία που δεν καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
• Αν ο Συμβαλλόμενος ή/και ο Ασφαλισμένος έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με απάτη περί των ασφαλειών.
   Από την Εταιρία ή/και το Συμβαλλόμενο:
• Αν το αντισυμβαλλόμενο μέρος τους κηρυχθεί σε πτώχευση, τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή αν απαγορευτεί η ελεύθερη διάθεση μέρους ή συνόλου των περιουσιακών    στοιχείων της Εταιρίας.
• Μετά από ζημιά που προέκυψε στην ασφαλισμένη κατοικία. Στην περίπτωση αυτή, το ασφάλιστρο που αναλογεί στην ασφαλιστική περίοδο κατά την οποία έγινε η ζημιά, πρέπει να έχει εξοφληθεί και δεν επιστρέφεται από την Εταιρία στο Συμβαλλόμενο.
Η καταγγελία γίνεται εγγράφως και επιφέρει τα αποτελέσματά της μετά την πάροδο δύο εβδομάδων από τότε που περιήλθε η καταγγελία στο άλλο μέρος.

8. Δικαίωμα Εναντίωσης


Σύμφωνα με την ασφαλιστική νομοθεσία που ισχύει σήμερα, ο Συμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα να εναντιωθεί στο Ασφαλι¬στήριο συμβόλαιο στις εξής περιπτώσεις:
• Εφόσον το περιεχόμενο του Ασφαλιστηρίου συμβολαίου παρεκκλίνει από την Αίτηση ασφάλισης (Παράγραφος 5 του Άρθρου 2 του Νόμου 2496/1997)
• Εφόσον δεν του παραδόθηκαν οι πληροφορίες που προβλέπονται σε αυτό το Ενημερωτικό έντυπο και αφορούν το εφαρμοστέο Δίκαιο, την Έδρα και τη γλώσσα, καθώς και οι όροι ασφάλισης (Παράγραφος 6 του Άρθρου 2 του Νόμου 2496/1997)
  Το δικαίωμα Εναντίωσης ασκείται με την υποβολή γραπτής δήλωσης από τον Συμβαλλόμενο  η οποία πρέπει να σταλεί συστημένη στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας ως κάτωθι:
1.    Εντός  τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του Ασφαλιστηρίου συμβολαίου, στην περίπτωση που το περιεχόμενο του Ασφαλιστηρίου συμβολαίου παρεκκλίνει από την Αίτηση ασφάλισης.
2.    Εντός  δεκατεσσάρων  (14) ημερών από την παραλαβή του Ασφαλιστηρίουσυμβολαίου, στην περίπτωση που δεν παραδόθηκαν οι πληροφορίες που προβλέπονται σε αυτό το Ενημερωτικό έντυπο ή οι όροι ασφάλισης.
Με το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο παραδίδεται στο Συμβαλλόμενο υπόδειγμα δήλωσης Εναντίωσης και για τις δύο παραπάνω περιπτώσεις.
Σε περίπτωση που ο Συμβαλλόμενος ασκήσει το παραπάνω δικαίωμα, το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ακυρώνεται από την έναρξη του και θεωρείται σαν να μην έχει εκδοθεί ποτέ, από τη στιγμή παράδοσης της συστημένης επιστολής στο ταχυδρομείο.
Διευκρινίζεται ότι το δικαίωμα Εναντίωσης δεν μπορεί να ασκηθεί, αν μέχρι την παράδοση της συστημένης επιστολής στο ταχυδρομείο (ή και μετά από αυτή και μέχρι την παραλαβή της από την Εταιρία), έχει προκύψει απαίτηση για καταβολή αποζημίωσης με βάση το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

9. Δικαίωμα Υπαναχώρησης


Ο Συμβαλλόμενος έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει, για οποιοδήποτε λόγο, από το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Η άσκηση του δικαιώματος Υπαναχώρησης προβλέπεται από τη νομοθεσία που διέπει την εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (Παράγραφος 6 του Άρθρου 4Α του Νόμου 2251/1994).
Το δικαίωμα αυτό ασκείται με την υποβολή γραπτής δήλωσης από το Συμβαλλόμενο. Η δήλωση πρέπει να σταλεί συστημένη στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημέρες από την παραλαβή του Ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Με το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο παραδίδεται στο Συμβαλλόμενο υπόδειγμα δήλωσης Υπαναχώρησης.
Σε περίπτωση που ο Συμβαλλόμενος ασκήσει το παραπάνω δικαίωμα, το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ακυρώνεται από την έναρξή του και θεωρείται σαν να μην έχει εκδοθεί ποτέ, από τη στιγμή παράδοσης της συστημένης επιστολής στο ταχυδρομείο.
Διευκρινίζεται ότι το δικαίωμα Υπαναχώρησης δεν μπορεί να ασκηθεί αν μέχρι την υποβολή της γραπτής δήλωσης Υπαναχώ¬ρησης στο ταχυδρομείο (ή και μετά από αυτή και μέχρι την παραλαβή της από την Εταιρία) έχει προκύψει απαίτηση για καταβολή αποζημίωσης με βάση το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

10. Εφαρμοστέο Δίκαιο και αρμοδιότητα Δικαστηρίων


Το Δίκαιο που διέπει το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο είναι το Ελληνικό. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει σχετικά με το κύρος και τους όρους εφαρμογής του Ασφαλιστηρίου συμβολαίου, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.
Για θέματα που δε ρυθμίζονται από τους όρους του Ασφαλιστηρίου συμβολαίου, εφαρμόζονται οι διατάξεις που ρυθμίζουν το Δίκαιο της Ασφαλιστικής Σύμβασης (Νόμος 2496/1997, όπως ισχύει σήμερα), καθώς και οι διατάξεις της λοιπής νομοθεσίας.

11. Γλώσσα


Η γλώσσα στην οποία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, παρέχεται η σχετική ενημέρωση στον καταναλωτή είναι η ελληνική. Σε αυτήν, αναλαμβάνει την υποχρέωση η Εταιρία να επικοινωνεί με τον καταναλωτή και σε αυτήν διατυπώνονται οι όροι του Ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
 
12. Φορολογικό καθεστώς


Σύμφωνα με τον φορολογικό νόμο που ισχύει σήμερα, η κάλυψη πυρκαγιάς υπόκειται σε φόρο ασφαλίστρου 20%, ενώ οι υπόλοιπες καλύψεις σε φόρο ασφαλίστρου 15%.

EUROPE INS CO S.A. © 2022

Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο για να σας παρέχουμε μια καλύτερη εμπειρία πλοήγησης.
Ακολουθώντας οποιοδήποτε σύνδεσμο σε αυτόν τον ιστότοπο συναινείτε στη χρήση cookies από τον ιστότοπο μας.