ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η δήλωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων στοχεύει στην κατανόηση της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν από την Εταιρία μας

Η παρούσα δήλωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων στοχεύει στην κατανόηση της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν από την Εταιρία μας. Πριν μας παράσχετε προσωπικά δεδομένα που αφορούν τρίτο πρόσωπο, πρέπει: (α) να ενημερώσετε το άτομο σχετικά με το περιεχόμενο της παρούσας, (β) να λάβετε την συγκατάθεσή του για να μοιραστείτε με την Εταιρία τα προσωπικά δεδομένα του σύμφωνα με την παρούσα.

 

1.- Η Εταιρία μας

Η Ασφαλιστική Εταιρία με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» (στο εξής ως η «Εταιρία») θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα του υποκειμένου των δεδομένων (ή δεδομένα μελών της διοίκησης σε περίπτωση νομικού προσώπου), με την ιδιότητά της ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας Δεδομένων (Data Controller). Η Εταιρία θα τηρεί αρχείο στα γραφεία της στην Αθήνα Αττικής, οδός Φιλελλήνων αρ. 25, Τηλ.: 210 3230 707 (info@europe-asfalistiki.gr).

 

2.- Σκοποί Επεξεργασίας

Η Εταιρία θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα σας για καθορισμένους, ρητούς και νομίμους σκοπούς. Ειδικότερα θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα κατά περίπτωση με σκοπό: (α) την λήψη απόφασης σχετικά με την σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης κατόπιν αιτήσεως του υποκειμένου των δεδομένων πριν από την σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης, (β) την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συμβατικής σχέσης του υποκειμένου των δεδομένων με την Εταιρία, (γ) την παροχή υπηρεσιών marketing κατόπιν ρητής συγκατάθεσης του υποκειμένου του δικαιωμάτων, (δ) τη λήψη επιχειρηματικής απόφασης σχετικά με την αξιολόγησή σας για την συνεργασία μαζί σας κατόπιν αίτησης του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης, (ε) την συμμόρφωση της Εταιρίας με δικαστικές αποφάσεις και την απόκριση σε αιτήματα δημοσίων αρχών, τη διαχείριση παραπόνων, την πρόληψη και καταστολή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, την αποφυγή και καταπολέμηση της ασφαλιστικής απάτης και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την εφαρμογή της ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας και την εν γένει συμμόρφωση της Εταιρίας με νόμιμη υποχρέωση, (στ) την άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων της Εταιρίας στο πλαίσιο ικανοποίησης των εννόμων συμφερόντων της.  Ειδικότερα για τις περιπτώσεις αναγγελίας ζημιάς του κλάδου αστικής ευθύνης αυτοκινήτων και διακανονισμού αποζημιώσεων, η Εταιρία συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έρχονται σε γνώση της λόγω ατυχήματος στο οποίο τρίτος είναι εμπλεκόμενος. Η γνώση αυτών είναι αναγκαία για την επεξεργασία του αιτήματος αποζημίωσης. Γι’ αυτό το λόγο, αν ως τρίτος δεν συναινέσετε στην επεξεργασία, δεν θα είναι δυνατή η εκτέλεση της διαδικασίας αποζημίωσης.

 

3.- Αυτοματοποιημένη Λήψη Αποφάσεων

Με την συμπλήρωση της αίτησης ασφάλισης μέσω της ηλεκτρονικής μας πλατφόρμας και την δήλωση προσωπικών σας δεδομένων, η Εταιρία διενεργεί πράξεις επεξεργασίας δεδομένων σας με την υποστήριξη αυτοματοποιημένων διαδικασιών που βασίζονται σε μαθηματικές ή/και στατιστικές αναλύσεις, που ως σκοπό έχουν να κριθεί αν η αίτησή σας θα γίνει αποδεκτή ή όχι και σε καταφατική περίπτωση να υπολογιστεί το αναλογούν ασφάλιστρο και τυχόν ειδικοί όροι ασφάλισης. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησής σας ή σε περίπτωση διατύπωσης αντιρρήσεων εκ μέρους σας μπορείτε να επικοινωνείτε με την Εταιρία για την παροχή διευκρινίσεων. 

 

4.- Ποια προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

Η Εταιρία θα συλλέξει κατά το στάδιο της αίτησης/πρότασης/σύναψης της σύμβασης και θα επεξεργαστεί μόνο τα απολύτως αναγκαία δεδομένα σας για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς και συγκεκριμένα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρονται στην αίτηση/πρόταση/σύμβαση και στα συνοδευτικά αυτών δικαιολογητικά. Ειδικότερα, η Εταιρία θα προβεί σε συλλογή και επεξεργασία κατά περίπτωση: (α) των επίσημων στοιχείων ταυτοποίησης, (β) των στοιχείων επικοινωνίας, (γ) των δεδομένων και πληροφοριών ασφάλισης και ασφαλιστικής απαίτησης, (δ) των γενικών πληροφοριών, (ε) των στοιχείων πληρωμής, χρηματοοικονομικών πληροφοριών και λογαριασμών, (στ) των δεδομένων ειδικής κατηγορίας, όπως δεδομένα υγείας αν αφορά σε κάλυψη υγείας ή στοιχεία που αφορούν στις καταβολές και αποζημιώσεις για σωματικές βλάβες του κλάδου αστικής ευθύνης αυτοκινήτων ή οικονομικής/περιουσιακής κατάστασης, (ζ) των δεδομένων καταγραφής τηλεφωνικών κλήσεων μέσω των τηλεφωνικών κέντρων με τα οποία συνεργάζεται η Εταιρία, (η) των δεδομένων εικόνας (λ.χ. φωτογραφίες), (θ) πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την παροχή ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών, (ι) πληροφορίες για την εκπαίδευση και εργασιακή κατάσταση και εμπειρία, (κ) προτιμήσεις μάρκετινγκ. Τυχόν άρνησή σας για χορήγηση των προσωπικών σας δεδομένων που απαιτούνται για τους άνω αναφερόμενους σκοπούς θα έχει ως αποτέλεσμα τη μη εξέταση της αίτησής σας με οποιοδήποτε περιεχόμενο (π.χ. συνεργασίας), της αίτησης ασφάλισης ή τη μη σύναψη ασφαλιστικής σχέσης ή την αδυναμία παροχής αποζημίωσης. Σε περίπτωση αλλαγής οποιουδήποτε προσωπικού δεδομένου το οποίο έχετε γνωστοποιήσει στην Εταιρία οφείλετε να ειδοποιήσετε έγκαιρα την Εταιρία, με σκοπό να τηρούνται τα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων επικαιροποιημένα και να τους παρέχονται οι σωστές ασφαλιστικές καλύψεις.

 

5.- Νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων

Η Εταιρία θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα του υποκειμένου κατά περίπτωση σύμφωνα με τις ακόλουθες νομικές βάσεις: (α) τη ρητή και ελεύθερη συγκατάθεση του υποκειμένου που θα μας χορηγηθεί μέσω της παρούσας δήλωσης, (β) για την εκτέλεση της συμβατικής σχέσης, (γ) την συμμόρφωση της Εταιρίας βάσει τις ισχύουσας νομοθεσίας, (δ) προς άσκηση των εννόμων συμφερόντων της Εταιρίας

 

6.- Διαβίβαση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων

Η Εταιρία, μετά την υποβολή της αίτησης/πρότασης/σύμβασης ασφάλισης, θα προβεί σε κάθε πράξη επεξεργασίας (π.χ. συλλογή, καταχώριση, οργάνωση,  αποθήκευση, μεταβολή, διαγραφή, καταστροφή κ.λπ.) προς εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών επεξεργασίας. Η Εταιρία θα διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα σας σε φυσικά πρόσωπα της Εταιρίας και σε άλλα τμήματα της Εταιρίας ή σε όποιον άλλο αποδέκτη απαιτείται, για τη διεκπεραίωση της ασφαλιστικής εργασίας και την εκτέλεση της συμβατικής μας σχέσης (π.χ. ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, πραγματογνώμονες, ερευνητές, ιατρούς, Παρόχους  Υπηρεσιών Υγείας, συνεργαζόμενες αντασφαλιστικές εταιρίες, εταιρίες φύλαξης και διαχείρισης αρχείων, δικηγόρους, συμβαλλόμενες δανείστριες τράπεζες). Η Εταιρία στις περιπτώσεις ασφάλισης αστικής ευθύνης αυτοκινήτου δύναται/ή θα διαβιβάζει δεδομένα σε άλλες ασφαλιστικές εταιρίες, στο Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων, στο Ελληνικό Κέντρο Πληροφοριών, στο Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης, στη Διεύθυνση Πληροφορικής της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών (αρχείο  της πρώην Υπηρεσίας Στατιστικής των Ασφαλιστικών Εταιριών -Υ.Σ.Α.Ε.) για την εκτέλεση των εκ του νόμου αρμοδιοτήτων τους, για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας και εφαρμογής της Συμφωνίας Φιλικού Διακανονισμού, για την καταπολέμηση φαινομένων ασφαλιστικής απάτης, για τη στατιστική παρακολούθηση του κλάδου αυτοκινήτου καθώς και τη διευκόλυνση της εκτίμησης των αναλαμβανόμενων κινδύνων, ενώ δύναται να διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σας σε Δημόσιες ή Δικαστικές Αρχές σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Η Εταιρία μας δεσμεύεται να διατηρεί τα δεδομένα σας ενημερωμένα και ακριβή, να τα αποθηκεύει και να τα φυλάσσει με ασφάλεια, να τα προστατεύει από απώλεια, κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη και να εξασφαλίζει εν γένει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία τους.

 

7.- Χρόνος τήρησης των δεδομένων

Η Εταιρία θα διατηρήσει και θα επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς εκτέλεσης της σύμβασης για όσο διάστημα είναι ενεργή η ασφαλιστική σύμβαση, καθώς και για είκοσι (20) έτη μετά τη λύση/λήξη της σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση που δεν συναφθεί σύμβαση μεταξύ μας, η Εταιρία θα τηρεί και θα επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών ή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εφόσον εκκρεμεί δικαστική αξίωση.

 

8.- Τα δικαιώματα σας

Η νομοθεσία της προστασίας προσωπικών δεδομένων προβλέπει δικαιώματα όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Συγκεκριμένα, μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα: (α) Δικαίωμα πρόσβασης: Μπορείτε να ενημερωθείτε, κατόπιν αιτήματος, σχετικά με το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία και  να λαμβάνετε σχετικές πληροφορίες, (β) Δικαίωμα διόρθωσης: Μπορείτε να ζητήσετε διόρθωση ανακριβών δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα ή τη συμπλήρωση ελλιπών, (γ) Δικαίωμα διαγραφής: Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις προβλεπόμενες από το νομοθετικό πλαίσιο, (δ) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις προβλεπόμενες από το νομοθετικό πλαίσιο, (ε) Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Μπορείτε να λάβετε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, (στ) Δικαίωμα εναντίωσης: Δικαιούστε να αντιτάσσεστε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων ή για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.europe-asfalistiki.gr ή να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, στο 210 3230 707 ή στο dataprotection@europe-asfalistiki.gr. Η αίτηση άσκησης των δικαιωμάτων είναι δωρεάν και γίνεται εγγράφως είτε μέσω e-mail στο dataprotection@europe-asfalistiki.gr, είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση Φιλελλήνων αρ. 25, 105 57 Αθήνα, υπόψη Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων.

Σε περίπτωση άσκησης των δικαιωμάτων, η Εταιρία θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ικανοποίηση του και θα λάβετε σχετική απάντηση εντός 30 ημερών. Σε κάθε περίπτωση δικαιούστε να απευθύνεστε και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα, για θέματα παραβίασης των προσωπικών σας δεδομένων.

 

EUROPE INS CO S.A. © 2024

Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο για να σας παρέχουμε μια καλύτερη εμπειρία πλοήγησης.
Ακολουθώντας οποιοδήποτε σύνδεσμο σε αυτόν τον ιστότοπο συναινείτε στη χρήση cookies από τον ιστότοπο μας.